Kancelaria Adwokacka Warszawa | Warszawa Ochota | Adwokat & Radca Prawny

Powyższa oferta zawiera jedynie najczęstsze i przykładowe wyliczenie spraw, którymi zajmuje się Kancelaria. Jeśli nie znajdują w niej Państwo interesującego problemu prosimy o kontakt z Kancelarią w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Przed przystąpieniem do udzielenia pomocy prawnej zawieramy umowy, dziękiczemu Klient poinformowany jest o warunkach, na jakich świadczona będzie konkretna usługa i kosztach z tym związanych, w tym wynagrodzenia Kancelarii

Zamówienia publiczne - Kancelaria Adwokacka Warszawa

Oferujemy kompleksową obsługę prawną z zakresu zamówień publicznych. Zarówno Wykonawcom jak i Zamawiającym udzielamy wsparcia prawnego na każdym etapie postępowania.

Przygotowujemy i przeprowadzamy postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych we wszystkich dziedzinach (zwykłych, społecznych, obronności i bezpieczeństwa, sektorowych). Doradzamy w zakresie zamówień elektronicznych, innowacyjnych, środowiskowych i informatycznych.Reprezentujemy Wykonawców przy ubieganiu się o zamówienia publiczne, koncesje na roboty budowlane lub usługi albo zawarcie umowy partnerstwa publiczno-prywatnego jak również w sporach z Zamawiającymi lub Koncesjonariuszami.

Reprezentujemy Zamawiających i Wykonawców, Koncesjodawców i Koncesjonariuszy w postępowaniach odwoławczych i skargowych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami okręgowym.

Pomagamy w przygotowywaniu ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów o zamówienie publiczne, wezwań do udzielenia wyjaśnień lub uzupełnienia oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, zawiadomień o czynnościach zamawiającego, protokołów postępowania, jak również zapewniamy wsparcie prawne w samym ubieganiu się o realizację zamówień publicznych.

W imieniu Zamawiających przygotowujemy i przeprowadzamy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W imieniu Koncesjonariuszy prowadzimy postępowania w sprawie zawarcia umowy koncesji na roboty budowlane lub usług.

Przygotowujemy audyt pomiędzy Zamawiającym a jednostką podległą w celu ustalenia czy zachodzą podstawy do udzielania zamówień w trybie z wolnej ręki w ramach zamówień „in-house”, a także audyt procedur zamówieniowych stosowanych przez Zamawiających.

Wydajemy opinie o dopuszczalności zastosowania trybów wyjątkowych: zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, negocjacji bez ogłoszenia. Opiniujemy o dopuszczalności zastosowania wyłączenia spod obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przygotowujemy i opiniujemy akty wewnętrzne u Zamawiających dotyczących udzielania zamówień publicznych, w szczególności wyłączonych spod ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kancelaria Adwokacka: zamówienia publiczne Kancelaria Adwokacka Warszawa, prawo zamówień publicznych Kancelaria Prawna, krajowa izba odwoławcza Kancelaria Prawna - Adwokat & Radca Prawny

Spory sądowe

Nasze wszechstronne doświadczenie procesowe sprawia, iż jesteśmy przygotowani do profesjonalnej i skutecznej reprezentacji Naszych Klientów w procesach sądowych obejmujących niemal wszystkie dziedziny prawa i rodzaje postępowań, reprezentując ich przed sądami powszechnymi zarówno pierwszej jak i drugiej instancji, sądami administracyjnymi, arbitrażowymi, polubownymi a także przed Sądem Najwyższym.

Oferujemy wsparcie na każdym etapie postępowania; oceniamy celowość, zakres i konieczne do podjęcia działania, przygotowujemy dokumentację procesową, zapewniamy rzetelną informację o podejmowanych działaniach, a także dostosowujemy się do potrzeb Klienta w razie zmiany okoliczności w toku postępowania.

Nasza Kancelaria posiada bogatą praktykę w prowadzeniu sporów sądowych, w szczególności w spawach z zakresu prawa medycznego, odszkodowań, oraz prawa zamówień publicznych.

Kontrakty budowlane

Nasze wszechstronne doświadczenie w zakresie prawa budowlanego sprawia, iż każda sprawa– zarówno Zamawiających jak i Wykonawców – prowadzona jest w sposób kompleksowy. Oferujemy wsparcie prawne na każdym etapie projektu budowlanego – negocjujemy w imieniu inwestora, wykonawcy i podwykonawcy, opiniujemy i sporządzamy umowy o roboty budowlane, prace projektowe czy o generalne wykonawstwo wraz z kwestiami zabezpieczeń wykonania umów i zobowiązań gwarancyjnych. Oferujemy wsparcie inwestorom i wykonawcom w zakresie roszczeń z gwarancji lub rękojmi.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach cywilnych w sprawie dochodzenia należności z tytułu zapłaty, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru budowlanego oraz w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.  Sporządzamy wnioski, skargi i odwołania od decyzji wydanych przez organy I instancji, a także skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Medycyna

Zapewniamy wszechstronną pomoc prawną zarówno lekarzom jak i podmiotom leczniczym, w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego. Reprezentujemy klientów z branży medycznej w postępowaniach cywilnych i karnych przed sądami powszechnymi jak również przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

W ramach prowadzonej praktyki reprezentujemy również pacjentów oraz osoby poszkodowane przez tzw. "błędy medyczne".

Do zagadnień, którymi zajmujemy się należą także:

Odszkodowania

Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem oraz prowadzeniem spraw spornych pomiędzy poszkodowanymi a ubezpieczycielami. Świadczymy indywidualną i kompleksową pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych m.in. za doznane obrażenia ciała jak również szkody w mieniu.

W ramach reprezentacji Kancelaria pomaga osobom poszkodowanym w sporach ze sprawcami szkód, prowadzi nadzór nad postępowaniami likwidacyjnymi prowadzonymi przez zakłady ubezpieczeń oraz gwarantuje zastępstwo procesowe w tym na etapie sądowego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i o zadośćuczynienie (zarówno w postępowaniach karnych, jak i cywilnych).

Uzyskujemy zadośćuczynienia, odszkodowania i renty m.in. dla:

Zajmujemy się sprawami związanymi z:

Dochodzenie należności

Zapewniamy pełny zakres usług i pomoc na każdym etapie procesu odzyskiwania należności oraz profesjonalne doradztwo prawne w tym zakresie.

W ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego kancelaria:

Top